Generalforsamling

År 2007, den 18. juli kl. 15.00 , afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen for Gammel Skagen på Ruths Hotel i Gl. Skagen.

 

 

1)           Dirigent

 

              Til dirigent valgtes Søren Tyge Sørensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

 

2)           Beretning

 

              Bestyrelsens formand, Paul Kjær, aflagde bestyrelsens beretning og oplyste herunder:

 

              a)       Medlemstal

 

Medlemstallet er stigende, men der er forsat mange grundejere, der ikke kender foreningen eller som har valgt at køre på frihjul.

 

              b)       Solnedgangspladsen

 

                       Der er fortsat ikke sket fremskridt i forhold til gennemførelse af det foreliggende forskønnelsesprojekt af solnedgangspladsen.

 

              c)       Vej- og stiføringsplanen

 

                       Bestyrelsen har i 2006 afleveret et udkast til en ajourført plan for veje og stier i Gl. Skagen til kommunen.

 

Bestyrelsen forventer, at forslaget vil indgå i et lokalplansforslag, der kommer til høring inden næste års generalforsamling.

 

              d)       Grønningen

 

Bestyrelsen er i dialog med Danmarks Naturfredningsforening om fredning af arealet bag Højensvej og frem til Flagbakkevej. Det søges undersøgt om området er omfattet af Naturbeskyttelsesloves § 3 og om en fredning derfor er unødvendig.

             

e)       Fartgrænse Flagbakkevej

 

Det er ikke muligt at få indført fartgrænse på 60 km (evt. om sommeren). Sagen er afsluttet.

 

f)       Klitrosevej

 

Der har været stort postyr efter at en klit er fjernet for at give plads og udsigt til 3 nye huse. Klitten er krævet retableret.

 

              g)       Naturgolfbane på Nordstranden

 

Området er habitatområde og skal henligge som naturområde, men bestyrelsen følger sagen.

 

              h)       Kystsikring

 

Bestyrelsen havde 27/5 2007 udsendt en omfattende orientering om kystbeskyttelsesprojektet med en række bilag (= forslag til fordeling af anlægsudgifter og drifts- og vedligeholdelsesudgifter).

 

Kystsikringsprojektet i øvrigt omtales under Eventuelt. jf. pkt. 8 a) nedenfor.

 

Generalforsamlingen tog efter debat bestyrelsens beretning til efterretning.

 


 

3)           Forelæggelse af det reviderede regnskab

 

              Foreningens kasserer, Flemming Lindeløv, gennemgik det reviderede 2006-regnskab.

 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

 

4)           Indkomne forslag

 

              Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling fra bestyrelse eller medlemmer.

 

 

5)           Fastsættelse af kontingent

 

              Bestyrelsen indstillede, at kontingentet for 2007 uændret skal være 200 kr. pr. ejendom.

 

              Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

 

 

6)           Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

              Hans Jegindø og Flemming Lindeløv afgik ordinært efter udløb af deres valgperiode. Begge var rede til at modtage genvalg.

 

Generalforsamlingen genvalgte med akklamation Hans Jegindø og Flemming Lindeløv til bestyrelsen, der herefter består af:

 

Paul Kjær                         genvalgt i 2006

Hans Jegindø                    genvalgt i 2007

Flemming Lindeløv              valgt i 2007

 

Gorm Gregersen               genvalgt i 2006

Alfred Hansen                  genvalgt i 2005

Steen Jørgensen               valgt i 2005.

 

Bestyrelsen vil senere ændre valgturnus så der hvert år afgår et medlem, der repræsenterer de fastboende og et medlem der repræsenterer de ikke-fastboende.

 

 

7)           Valg af revisor

 

      Bestyrelsen foreslog, at Ole Johansen genvælges som revisor.

 

Generalforsamlingen genvalgte med akklamation Ole Johansen som revisor.

 

 

8)           Eventuelt

a)                  Paul Kjær og foreningens rådgiver, Jørgen Bülow-Beck fra Havneconsult orienterede om kystbeskyttelsesprojektet.

 

Grundejerforeningen havde den første arbejdsdag i januar 2007 indgivet ansøgning til den nye Frederikshavn Kommune om etablering af kystbeskyttelse i medfør af den nye Kystbeskyttelseslov. Efterfølgende var foreningen blevet bedt om at udarbejde en oversigt over de ejendomme, der foreslås omfattet af projektet og et forslag til fordeling af udgifter ved etablering og fremtidig vedligeholdelse.

 

Projektet blev hurtigt sat i værk, men stoppet igen, da der blev fremsat lovforslag om, at staten skulle påtage sig alle omkostninger ved kystsikring. Lovforslaget er nu bortfaldet, men det har betydet en væsentlig forsinkelse af projektet.

 

Frederikshavn Kommune vil arbejde for at få bevilling til at finansiere kr. 2,3 mio af anlægsudgiften på kr. 6,0 mio, men Kommunen vil ikke deltage i fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

 

Grundejerforeningen har sikret sig, at Kommunen har lovlig hjemmel til at ændre tidligere beslutninger om, at vedligeholdelsesudgifter skulle afholdes af Skagen Kommune – og det har Kommunen.

 

Frederikshavn Kommune havde besluttet at behandle en ansøgning om egen kystbeskyttelse fra ejeren af Fellen separat og adskilt fra grundejerforeningens ansøgning.

 

Jørgen Bülow-Beck gav en udførlig og gennemillustreret redegørelse for høfdernes nuværende tilstand, den faglige baggrund for det foreslåede projekt og for selve projektet.

 

Formanden og Bülow-Beck besvarede spørgsmål fra forsamlingen.

 

Efter debat gav de på generalforsamlingen mødte medlemmer tilslutning til, at bestyrelsen gik videre med det indgivne kystsikringsprojekt og de foreslåede fordelingsprincipper, således at mødet med alle involverede grundejere – som bestemt i Kystbeskyttelsesloven – kunne indkaldes med 4 ugers varsel hurtigst muligt efter at Kommunen i oktober har besluttet at realisere projektet og støtte det som lovet. På fællesmødet (borgermødet) skal der drøftet vedtægter for et kystbeskyttelseslag omfattende alle bidragydere. Kommunen udfærdiger efter Kystbeskyttelsesloven vedtægter for laget.

 

b)                  Ingen ønskede ordet under eventuelt.

 

Formanden takkede medlemmerne for den entydige opbakning, der var givet bestyrelsen til at fortsætte arbejdet med Kystbeskyttelsesprojekt.

 

Generalforsamlingen hævet.

 

 

Som dirigent:

 

 

 

————————–

Søren Tyge Sørensen

 

 

 

J.nr. 2330-00 – sts/lc

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlingsarkiv. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar