Generalforsamling

År 2008, den 16. juli kl. 14.30 , afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen for Gammel Skagen på Ruths Hotel i Gl. Skagen.

1) Dirigent

Til dirigent valgtes Søren Tyge Sørensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2) Beretning

Bestyrelsens formand, Paul Kjær, aflagde bestyrelsens beretning og oplyste herunder:

a) Kystsikring

Grundejerne havde i årets løb modtaget en lang række informationer om kystsikringsprojektet direkte fra Frederikshavn Kommune.

Projektet er vedtaget og kommunen har fastlagt udgiftsfordelingen. Grundejerforeningen havde foreslået at lade en større kreds af grundejere deltage i betalingen, da projektet kommer alle til gode. Men Frederikshavn Kommune var bange for klager og havde derfor fastlagt en fordeling af udgifterne, der fulgte Kystdirektoratets praksis, og som lod de grundejere, der boede inden for en 300 m grænse fra kysten betale etableringsudgifterne.

Projektet er forsinket af den ændrede bidragsfordeling og at ejendommen Fellen kom med i projektet – men som privatfinansieret – forudsat de respektive myndigheder tillod den ønskede særlige kystsikring.

Forsinkelsen med projektets gennemførelse havde medført, at et afsat tilskud på kr. 0,5 mio ikke kunne opnås.

Fellens fremskudte beliggenhed og påvirkningen af Højen klit blev belyst af professor Eggert Hansen.

Formanden oplyste, at der nu i kommunens regi skal etableres et kystbeskyttelseslag, der skal sørge for vedligeholdelsen af høfderne. Det bliver alle ejendomme i grundejerforeningens oprindelige forslag, der skal deltage i de senere vedligeholdelsesudgifter.

Bestyrelsen vil fortsat varetage medlemmernes interesser i forbindelse med udarbejdelse af forslag til vedtægter.

b) Sti- og vejføringsplan

Grundejerforeningen har før kommunesammenlægningen afleveret forslag og oplæg til en ændret sti- og vejføringsplan til Skagen Kommune.

Planen kommer på udvalgsmøde i Frederikshavn Kommune 12/8 2008, hvor teknisk afdeling vil søge beslutning om at påbegynde arbejdet med en ny lokalplan for området.

c) Klitrosevej

Der er endnu ikke melding fra kommunen om godkendelse af klittens retablering. Grundejerforeningen følger sagen.

d) Fredning af Grønningen

Det er konstateret, at området ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (= generel biotopbeskyttelse) og der skal derfor rejses en fredningssag, hvis området skal sikres. Der sker imidlertid intet i øjeblikket, idet Naturfredningsforeningen har sagen på sin venteliste.


e) Solnedgangspladsen

Projektet til fornyelse og forskønnelse ligger færdigt, men der er stadig ingen penge til at gennemføre projektet, der af kommunen udskydes år for år.

f) Hjemmeside

Grundejerforeningen har etableret egen hjemmeside under www.gl-skagen.dk med kontaktadresser og telefonnumre og mailadresser på bestyrelsesmedlemmer.

g) Betaling af kontingent

Formanden henstillede, at de udsendte kontingentopkrævninger blev betalt rettidigt, således at kassereren kunne undgå at skulle rykke næsten 1/3 af medlemmerne for manglende betaling.

Generalforsamlingen tog efter debat bestyrelsens beretning til efterretning.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab

Foreningens kasserer, Flemming Lindeløv, gennemgik det reviderede 2007-regnskab.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4) Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling fra bestyrelse eller medlemmer.

5) Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede, at kontingentet for 2008 uændret skal være 200 kr. pr. ejendom.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alfred Hansen og Steen Jørgensen afgik ordinært efter udløb af deres valgperiode på 3 år. Alfred Hansen ønskede ikke at modtage genvalg, medens Steen Jørgensen var rede til at modtage genvalg for en 2-årig periode.

Som nyt medlem af bestyrelsen og som repræsentant for de fastboende foreslog bestyrelsen valg af foreningens nuværende revisor Ole Johansen.

Steen Jørgensen og Ole Johansen blev valgt uden modkandidater og følgelig med akklamation.

Forsamlingen og bestyrelsens formand takkede Alfred Hansen for hans indsats i bestyrelsen og for hans betydning generelt for Gl. Skagen.

Bestyrelsen består herefter af:

Paul Kjær genvalgt i 2006

Hans Jegindø genvalgt i 2007

Flemming Lindeløv valgt i 2007

Gorm Gregersen genvalgt i 2006

Steen Jørgensen genvalgt i 2008.

Ole Johansen valgt i 2008 for 2 år

Repræsentanterne for de fastboende for medlemmer er herefter i overensstemmelse med vedtægterne, således at der afgår 1 medlem hvert år – næste gang Gorm Gregersen i 2009.

Turnus for repræsentanterne for de ikke-fastboende er fortsat ikke i overensstemmelse med vedtægterne, men ved valget i 2010 vil valgturnus blive rettet ind.

7) Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, at Cathlen Hennings blev valgt som revisor.

Generalforsamlingen valgte med akklamation Cathlen Hennings som revisor.

8) Eventuelt

Forsamlingen drøftede under eventuelt – igen – kystbeskyttelsesprojektet, omkostningsfordelingen og Fellens historiske og nuværende placering i forhold til vandet og stranden.

Næste års generalforsamling afholdes samme sted torsdag 16/7 2009 kl. 14.30.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

————————–

Søren Tyge Sørensen

J.nr. 2330-00 – sts/lc

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlingsarkiv. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar