Kystbeskyttelse

Forslag til vedtægter for Kystbeskyttelseslaget for Gl. Skagen er nu sendt i høring.
Se bilagene her

Høringsfasen er nu forbi ,og der  er fremsendt  23 bemærkninger og klager til  Frederikshavn Kommune

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.

2 Responses to Kystbeskyttelse

 1. Hans Jegindø skriver:

  Det er nu muligt – såfremt du ønsker det – også at indsende dine evt. bemærkninger til vedtægter for kystsikringslag til Gammel Skagen Grundejerforening, så offentliggør vi dem her på hjemmesiden.
  Brug næstformandens mailadr.

 2. Hans Jegindø skriver:

  Indsigelse fra Grundejerforeningen for Gammel Skagen

  Den 9. februar 2009.

  Frederikshavn Kommune
  Teknisk udvalg
  Rådhus Alle 100
  9900 Frederikshavn

  Forslag til vedtægter for kystbeskyttelslaget, Gl. Skagen
  Journal nr. 07/31.

  Grundejerforeningen har bedt sine medlemmer fremsætte evt. bemærkninger til det udsendte forslag direkte til Frederikshavn Kommune.

  Overordnet har grundejerforeningens bestyrelse følgende indsigelser og bemærkninger til forslaget:
  1. Frederikshavn Kommune har ønske om, at der oprettes et kystbeskyttelseslag med henvisning til kystbeskyttelseslovens § 7.
  Som loven er udformet er lagets funktion mere af proforma art, idet det ingen myndighed har, ingen beslutningsevne og reelt heller intet ansvar, idet alle afgørelser kan tilsidesættes af kommunalbestyrelsen.
  Alt er alene baseret på, at laget og dets bestyrelse kan henstille.
  Grundejerforeningen vil på et tidspunkt overfor Trafikministeriet og folketinget stille forslag om at loven på disse områder ajourføres og gøres mere nutidig, ligesom bestemmelsen om, at kommunerne kan tilsidesættelse en tidligere vedtaget fordelingsplan også bør ændres.
  Dette alene til orientering, idet det ikke vedrører indsigelsen, men alligevel sætter vores
  svar i det rette perspektiv, hvor vi kun kan henstille til kommunen og bliver henstillingen ikke fulgt, så er der klageadgang til Trafikministeriet.

  2. Frederikshavn Kommune har efter Kystdirektoratets rådgivning valgt at
  udvide Grundejerforeningens projekt med et privat projekt for ejendommen FELLEN, således at det behandles under et. Grundejerforeningen har overfor Kommunen, Kystdirektoratet og Trafikministeriet protesteret mod dette, da det kan have forsinkende indvirkning på grundejerforeningens projekt.
  Der er ikke i det fremlagte forslag til kystbeskyttelseslag taget højde for FELLEN projektets indvirkning på HØJEN klit, idet de skadevoldende effekter både angår sandfygning og aflejring på landsiden af ejendommen FELLEN samt erodering af HØJEN klit.

  Side 2

  Såfremt FELLENS projekt gennemføres, kan og skal et kystbeskyttelseslag ikke hefte for sådanne evt. skadevirkninger, og det er en forudsætning for etablering af laget og dets vedtægter, at der skabes et juridisk holdbart grundlag for at adskille de nævnte problemstillinger, således at den til enhver tid værende ejer af FELLEN har en tinglyst forpligtelse til afholdelse af de skadevoldende påvirkninger et privat anlæg vil forvolde.
  Det skal for en fuldstændigheds skyld anføres, at den ulovlige stenanbringelse som FELLEN har foretaget i november 2005 på nuværende tidspunkt har bevirket at HØJEN klit er tilbagerykket med ca. 40 meter.

  Dernæst følger i det efterfølgende vore bemærkninger til forslaget og ønsker om
  justeringer:

  3. Lagets anlæg § 2:

  Matr. nr. 301 o ændres til 301 ø
  Begrundelse: Er mere korrekt angivelse for beskrivelsen, idet denne ejendom bør omfattes af bidragspligten.
  Endvidere bør paragraffen udbygges således: Ejendommen FELLEN, matr. nr 304 b og ejendommen HØJEN FYR matr. nr. 14x, 14 fg og 14ff er ikke omfattet af projektet,
  idet disse to ejendomme er privat finansieret, men begge ejendomme er i forslaget gjort bidragspligtige til lagets projekt.
  Vi gør opmærksom på, at der er uoverensstemmelse mellem det udsendte beskrivelsesmateriale (bilag 1) og den faktiske beslutning om de 5 nye høfder.

  4. Lagets medlemmer § 3.
  Stk. 2. Fortegnelse over partsantal er udarbejdet og vedlagt forslaget, men oversigt med bidrag mangler og skal vedlægges.
  Bemærkning:
  De arealer som tilhører Frederikshavn Kommune og som opfylder kravet om bidrag skal indgå i fortegnelse og fordeling, da der ikke er hjemmel til at undtage dem.
  Kommunen skal herudover bidrage med de anførte Kr. 50.000 årligt, idet vedligeholdelsen også omfatter strand til rekreative formål og nytte for almenvellet.
  Beløbet skal være et minimums beløb og skal reguleres i opadgående retning i takt med bidrag fra medlemmerne.
  Alternativt skal beløbet pristalsreguleres.

  5 § 4 stk. 3.
  Fastholdelse af kystlinjen er på dette sted et særdeles vanskeligt begreb og skal defineres af eksperter af hensyn til lagets virke og forpligtelser.

  Side 3

  6. Generalforsamling § 5
  Ordinær generalforsamling skal afholdes i juli måned af hensyn til sommerhusejerne og Grundejerforeningens generalforsamling, der også afholdes i juli måned.

  Stk. 2. pkt. 4.
  Valg af medlem til bestyrelsen og suppleant for samme foreslås ændret til:
  Valg af medlem til bestyrelsen og 2 suppleanter.
  Begrundelse:
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer og der er ikke behov for 5 suppleanter, da kun et medlem afgår hvert år, hvorefter der ifølge forslaget både skal vælges et nyt medlem og en ny suppleant for denne.

  § 7 ændres, idet marts måned udgår og erstattes af maj.

  § 8 ændres således: Alle der er opført på listen som bidragspligtige har stemmeret i forhold til de anførte parter. Stemmeretten kan udøves af et andet medlem ved fuldmagt.
  Nyt stk. 1 tilføjes: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, dog kræver forslag til ændring af vedtægter 2/3 dels majoritet eller simpelt flertal ved efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
  Alle beslutninger er dog underlagt godkendelse af Frederikshavn Kommune jfr. § 20.

  4. Bestyrelse § 9.
  Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Genvalg kan ske.
  Her ønskes tilføjet: Grundejerforeningen for Gammel Skagen har stedse ret til mindst et medlem i bestyrelsen.
  Stk. 2 udgår
  Stk. 3 ”og dennes suppleant” udgår.
  Teksten korrigeres således:
  Hvert år afgår eet bestyrelsesmedlem efter forud fastlagt turnus.
  Afgangen det første år afgøres ved lodtrækning.

  § 11.
  Stk. 2 ændres: I tilfælde af varigt forfald indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen.
  Bestyrelsen træffer selv beslutning herom.

  5. § 13 stk. 2 ændres jfr. § 8:
  Stk 2: Inden 15. august sender bestyrelsen …..

  Side 4.

  § 14. Her tilføjes:

  …jfr. lovens § 13, idet Frederikshavn Kommune skal basere bidragene på det udarbejdede budget og bestyrelsens forslag.
  Er man ikke enige heri, skal forhandling med bestyrelsen ske så betids, at bestyrelsen kan orientere sine medlemmer med behørig begrundelse for evt. ændring.

  § 14 tilrettes jfr. det anførte ovenfor i pkt. 3:
  Frederikshavn Kommune er bidragspligtig for de kommunale ejendomme og grunde indenfor området med bidragspligt. Frederikshavn Kommune bidrager herudover med et årligt mindste beløb på kr. 50.000, idet beløbet justeres i overensstemmelse med medlemmernes bidrag, fastsat efter det fremlagte årlige budget og efterfølgende besluttet af Frederikshavns Kommune , første gang for året 11/12.
  Nyt stk. 5:
  Lagets formue med tillæg af de hvert år opkrævede beløb samt Frederikshavns Kommunes bidrag indestår på lagets konto i anerkendt pengeinstitut og forvaltes under bestyrelsens ansvar.

  6. § 18 og § 20.
  ”forudgående høring” skal erstattes af ”forudgående forhandling”
  Begrundelse:
  Den demokratiske proces forudsætter, at lagets virke tages seriøst og en høring er ikke dækkende, når Kommunen ifølge lagets vedtægter kan tilsidesætte alle lagets afgørelser. Skal laget kunne fungere og være en samarbejdspartner må dette tilgodeses.
  § 18 stk. 2 skal udgå, da den dækkes af stk. 3

  Som afslutning skal vi gøre opmærksom på, at oversigtskortet også omfatter, SKAGEN NORDSTRAND, idet området er medtaget som bidragspligtigt, men området er under udvikling og kun en del af husene og grundene er solgt, men vi forudsætter, at der også opkræves bidrag for ikke solgte grunde jfr. § 3 stk. 3.

  Når tinglysning skal finde sted på de enkelte ejendomme, forudsættes det at ske under et, således at laget alene betaler et enkelt tinglysningsgebyr på de 1300 kr. for samtlige parceller.

  Med venlig hilsen
  Grundejerforeningen for Gammel Skagen
  Bestyrelsen

  Paul Kjær

Skriv et svar