Kystsikring ved Gl. Skagen – forslag til ny bidragsfordeling

Frederikshavn Kommune har  d. 5.nov 2009  på ny behandlet projektet:

Kystsikring ved Gl. Skagen – forslag til ny bidragsfordeling

Læs om sagen her:

Sagsfremstilling
Teknisk udvalg besluttede den 12. juni 2008 at fremme et kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen. Ved skrivelse af 3. juli 2008 blev samtlige grundejere tilskrevet og orienteret om projektet, med oplysninger om bidragsfordeling (anlæg) og fremtidige vedligeholdelsesudgifter (drift). Efterfølgende blev projektet imidlertid påklaget til Transportministeriet og forvaltningen fremsendte i denne forbindelse de indgåede klager den 8. august 2008 med bemærkninger til afgørelse i klagemyndigheden.
Den 6. august 2009 modtog vi afgørelsen fra Transportministeriet og det fremgår heraf, at Teknisk Udvalgs beslutning om at fremme kystbeskyttelsesprojektet står ved magt, dog hjemvises spørgsmålet om bidragsfordeling til fornyet behandling i Kommunen. Det påpeges videre i afgørelsen, at ejendomsværdi og /eller kystlinielængden bør inddrages som parameter i bidragsfordelingen.
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til ny bidragsfordeling, hvor parametrene 1) afstanden til kysten 2) ejendomsværdien og 3) kystlinielængden indgår i beregningen. Fyldestgørende beskrivelse af projektet og ny bidragsfordeling fremgår af bilaget til dagsordenen.
I forbindelse med udarbejdelsen af det nye forslag, blev principielle bemærkninger fra henholdsvis Transportministeriet, Kystdirektoratet og Grundejerforeningen for Gl. Skagen indarbejdet i den nye bidragsfordeling og fremtidige vedligeholdelse af kystsikringen.
Efter behandlingen i Teknisk Udvalg skal alle berørte grundejere påny tilskrives om forslaget til ny bidragsfordeling og fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Der skal samtidig tilknyttes klagevejledning med 4 ugers klagefrist m.v.

Økonomiske konsekvenser
Kommunens økonomiske bidrag til projektet sker fra en oprindelig driftbevilling på 2008 budgettet. Den årlige løbende bevilling er på ca. 2,1 mil og det kan blive nødvendigt at søge en del af driftsbevillingen overført til budgetåret 2010.
Udvalget har tidligere beslutte , at Kommunen ikke skal stå i forskud med udgifterne til projektet. og opkrævningen af bidrag fra de bidragspligtige grundejere, skal derfor påbegyndes når projektet er myndighedsgodkendt i Kystdirektoratet og lagdannelsen på plads.
Tidligere bevilligede puljemidler på 500.000 kr. forudsættes indregnet i henholdsvis grundejernes- og Kommunens bidrag til kystbeskyttelsesprojektet.
Indstilling
Teknisk Direktør indstiler, at

  • Forslag til ny bidragsfordeling godkendes og de bidragspligtige grundejere tilskrives og orienteres om ny bidragsfordeling m.v.
  • Der efterfølgende indhentes myndighedsgodkendelse hos Kystdirektoratet.

Beslutning Teknisk Udvalg den 5. november 2009
Indstillingen tiltrædes.

Se de tilhørende bilag ( tryk her)

Grundejerforeningens svar på udvalgsmødet d. 5. nov.

Frederikshavn Kommune
Teknik- og miljø
Udvalgsformand Jens Hedegaard Kristensen
Rådhuset
9900 Frederikshavn.

Teknisk udvalgs beslutning vedr. bidragsfordeling Kystbeskyttelsesprojekt Gl. Skagen.

Vi har gennemlæst referatet af udvalgsmødet den 5. november 2009 og må konstatere, at det foreliggende forslag er uacceptabelt for grundejerforeningens medlemmer.

Ud fra grundejerforeningens ansøgning i januar 2007 og efterfølgende forslag til bidragsfordeling er den nu foreliggende bidragsfordeling så forskellig og afvigende fra de intentioner, som grundejerforeningens medlemmer har givet bestyrelsen mandat til at forhandle, og vi må derfor henstille til udvalget, at kommunen ikke påbegynder udsendelse af det besluttede forslag, før vi har haft lejlighed til at forhandle med kommunen om væsentlige ændringer.

Bidragsfordelingen har efterhånden som Kystdirektoratet og Transportministeriet har behandlet sagen ændret sig så markant, at hele udgangspunktet nu er så forrykket, at det ligner en sag, der skal starte forfra.

Vi skal nu have lejlighed til at drøfte nogle af beslutningerne med vor juridiske rådgiver, idet vi finder at Transportministeriets klageafgørelse af 6. august 2009 jfr. 1. afsnit side 4 ” at fordeling  alene efter afstand til kysten ikke forekommer som det mest rimelige” også skal indgå i vægtningen, således at den valgte 300 meter grænse skal forkastes og udvides – og reelt er meter kriteriet ikke entydigt, hvorimod der bør tilvejebringes en løsning, der ligger nærmere grundejerforeningens oprindelige skitse.
En ny fordelingsskitse bør inddrage langt flere ejendomme og under alle omstændigheder bør det række frem til Højensvej med ejendomme på begge sider af vejen, og hvorledes linien skal trækkes vil vi gerne medvirke til ved et møde med Kommunen.

Således henviser vi til Jørgen Bülow Bechs redegørelse på borgermødet i februar 2008, hvor han fremlagde beregning på kystlinien, såfremt der ikke var bygget høfder. I så fald ville kystlinien være lig med Højensvej.

Grundejerforeningen henstiller derfor, at der oprettes en zone 4 i en linie frem mod  Højensvej,
og såfremt meter princippet fastholdes da op til 700 meter fra kystlinien.
Samtidig skal hele Rævehuleområdet inddrages, da de 5 nye høfder primært er placeret for at beskytte dette område.

Dernæst ønsker vi, at Kommunen fastholder det oprindelige fordelingsprincip for vedligeholdelsesomkostninger, hvor også Nordstranden skal indgå.

Transportministeriets afgørelse fra august  2009 anfører: ” at ministeriet finder at fordelingen af vedligeholdelsesudgifter bør være den samme som fordelingen af anlægsudgifter”.
Dette er efter vor opfattelse alene en henstilling.

Kystdirektoratet har i skrivelse af 27. oktober 2009 stillet spørgsmål ved Kommunens oprindelige forslag, hvor vedligeholdelsesudgifterne fordeles på en bredere kreds.
.
Vi mener ikke, at Kystdirektoratet kan stille krav om at der er overensstemmelse mellem bidragsydere til anlægsudgifter og den fremtidige vedligeholdelse, idet Kystbeskyttelsesloven anfører at ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der under kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et kystsikringslag, som de bidragydende ejere skal være medlemmer af”
Vi finder i lovens bogstav intet om, at kredsen ikke må være større, men alene at den skal omfatte ejerne, der bidrager til anlægsudgifterne, og der står heller intet om, at oprettelse af et lag er et krav.
Kystdirektoratets henvisning til vanskelig kontrol og styring kan vi ikke se har nogen betydning, idet det er laget og dets medlemmer, der hefter og forpligtelsen er tinglyst på alle berørte ejendomme.

Vi vil som anført drøfte dette forhold med vor juridiske rådgiver, men indtil da indgår det i den henstilling til Kommunen om ændring af det nu foreliggende forslag.

Vi opfordrer til, at Kommunen afventer vor tilbagemelding og undlader at udsende materiale til grundejerne på det nu foreliggende grundlag, men på udvalgets møde i december behandler en ny fordelingsplan i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen for Gammel Skagen

Paul Kjær

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar