Kystsikring november – december 2010

Transportministeriet har tilskrevet alle som har indsendt klage og bedt om kommentarer til kommunens afgørelse, og grundejerforeningen har svaret som det fremgår af efterfølgende skrivelse, idet svarfristen var 10. december 2010.

Den 28. november 2010.

Transportministeriet
Att. Lone Bach Møller
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K.

Grundejerforeningens bemærkninger til Frederikshavn Kommunes behandling af grundejerforeningens klage af 23.6.2010.

Som svar på Transportministeriets skrivelse af 5. november 2010 vil vi gerne fremsætte følgende kommentarer:
3.1.
Områdeafgrænsningen har kommunen selv besluttet efter afholdelse af de to borgermøder, hvor oplæg og beslutning var baseret på en afgrænsning identisk med grundejerforeningens oprindelige forslag omfattende hele Højen området (Gl. Skagen) på ca.700 m fra havet.
(indtegnet på kort indsendt med klageskrivelse)
Som det fremgår af vedlagte historik over hele sagsforløbet, ændrede kommunen holdning formentlig efter drøftelse med Kystdirektoratet og besluttede i stedet en 300 m afgrænsning.
Dette indebærer, at Rævehuleområdet med 26 grundejere er fritaget med undtagelse af 5 grundejere.
Ved udvidelse til 500 m vil Rævehuleområdet blive omfattet, ligesom hele området vil få en mere naturlig afgrænsning end en tilfældig trukket linje, som 300 m grænsen er.

I øvrigt skal det anføres, at ANLÆGSUDGIFTERNE alle vedrører etablering af de 5 nye høfder ved Højen klit, idet de bestående 18 høfder er etableret i 1950 og 1978 – men i projektet skal renoveres og ”afleveres” af kommunen til fremtidig vedligeholdelse af de berørte grundejere, hvoraf kun 5 er gjort bidragspligtige i det område, som skal beskyttes af de nye høfder.
Derfor kravet om at få udvidet kredsen til en 500 m afgrænsning.
Kommunen bidrager således ikke til anlægsudgifterne, men renoverer inden aflevering.

3.2.
Det har under hele processen og forhandling med kommunen været en aftale og forudsætning, at vedligeholdelsesudgifterne skulle pålægges alle grundejere i området, altså ca. 800 (hele Højen området) i stedet for de nu valgte 373.
Begrundelsen er, at hele Højen området (Gl. Skagen) er et sammenhængende område, hvor alle nyder godt af stranden, havet og naturen, og derfor også skal bidrage til den fremtidige vedligeholdelse.

Vedligeholdelsen kan ikke for al fremtid pålægges et mindretal, og tidligere er vedligeholdelsen af de bestående 18 høfder blevet afholdt af den gamle Skagen kommune, hvilket indebærer, at det er sket over skattebilletten for alle skatteydere i Skagen.
Derfor er der ikke logik i, at det fremtidigt kun skal pålægges 353 grundejere, hvoraf kun ca. 20 er fastboende.
Kommunen henviser til, at ændringen er sket på foranledning af krav fra Transportministeriet, der i sin klageafgørelse af 6. august 2009, henstiller at vedligeholdelsesudgifterne fordeles efter samme princip som anlægsudgifterne.
Dette har vi forsøgt at forklare kommunen er en misforståelse, idet Transportministeriet overfor os har udtalt, at man ikke på noget tidspunkt har taget stilling til dette eller er blevet bedt om det, men alene har anbefalet, at det ikke sker som et enhedsbeløb, men ud fra ejendomsskyld, kystlinjelængde og afstand fra havet – altså samme principper som gældende for anlægsudgifterne.
Kommunen har indtil afgørelsen i teknisk udvalg i oktober 2009 været helt enig med grundejerforeningen, men ændrer så pludselig holdning, og det er ud fra dette, at kommunen skal fastholdes på indgåede aftaler.

Hvad angår kommunens bidrag, skal man som ovenfor nævnt være opmærksom på, at bidraget alene vedrører renovering af bestående høfder – en påhvilende forpligtelse – samt høfder ved privatprojektet Højen fyr.
Kommunen bidrager intet til de projekterede 5 nye høfder.

3.5.
Fellen problematikken er ikke løst ved det af kommunen angivne.
Transportministeriet har i sin klageafgørelse af 6. august 2009 pålagt kommunen at finde frem til en fordeling, hvor Fellens ejer bærer de omkostninger, som en privat sikring af Fellen vil påføre grundejerforeningens projekt.
Det drejer sig om ekstra sandfodring som følge af manglende sandaflejring ved Højen klit, sandflugt i vindslusen bag ejendommen Fellen etc. og kommunen støtter sig alene til gamle beregninger udført af Niras, som er Fellens rådgiver.
Disse beregninger er helt afvigende fra kommunens egen rådgiver, Jørgen Bülow Beck, Havnecon Consulting, som har advaret kommunen mod at give tilladelse til sikring af ejendommen, idet dens fremskudte placering vil skabe uoprettelige skader på den unikke Højen klit.
At det allerede er sket via den i 2006 ulovligt foretagne stenanbringelse, ser kommunen ganske bort fra, og vore medlemmer kan ikke både medvirke til at betale for vort eget projekt og dernæst at skulle bidrage med uvedkommende og ukendte beløb i forbindelse med privat kystsikring.

Det kan endvidere anføres, at vi her i efteråret har forespurgt Havnecon Consulting om en opdatering på situationen på stedet, da forholdene er så stærkt ændret fra det oprindelige i 2007.
Klitten er rykket over 50 m tilbage og mistet 4-5 m i høfden, og fremstår i dag stærkt beskadiget og eroderet på en længde af ca. 100 m fra Fellen.
Havnecon Consulting har anmodet kommunen og Kystdirektoratet om en besigtigelse på stedet, men dette har endnu ikke fundet sted, og vi har efter aftale med Jørgen Bülow Bech nu tilskrevet kommunen herom. (Kopi vedlagt) Kommunen har i sit efterfølgende svar taget kontakt til Kystdirektoratet, men endnu er der ikke sket mere i sagen.
Der kan således være overhængende risiko for, at hele projektet skal ændres, idet 2 af de 5 ny projekterede høfder kan vise sig at være uden effekt, fordi der siden den ulovlige stenanbringelse i 2006, er sket så store skader, som nu kan vise sig at være uoprettelige.
Derfor har grundejerforeningen inden mødet i teknisk udvalg i oktober i et brev dateret 16. september 2010 (kopi vedlagt og også tidligere fremsendt til Ministeriet) fremsat krav om, at ejendommen tages ud af det fælles projekt, så man giver sig tid til at gennemarbejde problematikken og konsekvensberegne, hvilken indvirkning Fellens private sikring har på grundejerforeningens projekt. Dette vil således kunne påbegyndes uden hensyntagen til Fellen, idet Fellens projekt aldrig har været en del af grundejerforeningens projekt, men er kommet til ved kommunens og Kystdirektoratets foranledning – og har medvirket til alvorlig forsinkelse af vort projekt.
Omtalen af vedtægter for det endnu ikke etablerede kystbeskyttelseslag henfører sig til drøftelser med grundejerforeningen, hvor vi netop har påpeget, at det for grundejerne er afgørende, at de uanset den tinglyste vedligeholdelsespligt ikke kan påføres udgift udover lagets formue uden at der foregår en ny firhandling. Dette løser ingen af de påpegede problemer vedr. Fellen.
De mange usikkerhedsmomenter er også en begrundelse for, at grundejerforeningen ønsker kommunen fastholdt på den oprindelige fordeling af vedligeholdelsesudgifterne, således at de mange bidrager til projektet – altså hele Højen området, da de jfr. kystbeskyttelseslovens § 3 stk.5 ”opnår fordele ved beskyttelsen” i form af brugere af et særdeles rekreativt område og som også tidligere har ”betalt” til en sådan vedligeholdelse via skattebilletten.
Kommunens ”særlige bidrag” andrager et årligt tilskud på kr. 50.000 til hjælp af vedligeholdelse af den offentlige strand – et friareal som efter kommunens foreslåede fordeling skal vedligeholdes af 373 grundejere frem for de godt 800 som oprindeligt aftalt med kommunen og besluttet ved to borgermøder.
Dette er vore kommentarer til klagematerialet og kommunens bemærkninger, og vi ser frem til at kunne drøfte dette og fremkomme med supplerende bemærkninger ved et snarligt møde med Ministeriet, idet vi henviser til den anmodning som tidligere transportminister Flemming Hansen har fremsat i overensstemmelse med grundejerforeningen.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen for Gammel Skagen

Paul Kjær

Dette indlæg blev udgivet i Kystbeskyttelse. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar