Generalforsamling

Grundejerforeningen Gammel Skagen
Bestyrelsen
juni 2021.


Kære medlemmer.
Der indkaldes hermed til generalforsamling
Torsdag den 15. juli 2021 kl. 14.30
Skagen Kultur – og Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen
Indkaldelsen sker i henhold til vedtægterne med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2020
 4. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest den 15.
  juni
 5. Fastsættelse af kontingent for 2022
 6. Valg af bestyrelse : Anton Greiffenberg udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen
  foreslår: Nicolas Arnvig.
  Steen Jørgensen er omkommet – bestyrelsen foreslår Jytte Frijs
 7. Valg af revisor : Flemming Lindeløv modtager genvalg
 8. Evt.

Da vi stadig ikke er sluppet af med Covid 19, skal vi venligst oplyse, at der kun er adgang til generalforsamlingen med mundbind og corona-pas.
Ved generalforsamlingens afholdelse er krav om mundbind bortfaldet
Endvidere gør vi venligst opmærksom på, at kontingent for 2021 skal være indbetalt for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen

Godt nytår

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Gammel Skagen 

…….så blev det nytår 2021 og vi håber at vaccinationsprogrammet kommer så langt at vi igen kan afholde Skt. Hans – nu ved den nye Solnedgangsplads. Generalforsamlingen håber vi ligeledes igen kan finde sted på Hyttefadet og det er torsdag d. 15.juli.

Kommunen arbejder på et projekt, der fører cykelstien langs Flagbakkevej  det sidste stykke fra Højengran ud til landevejen. Af budget 2021 for Frederikshavn kommune kan det læses, at der er afsat ekstra midler til bl.a. cykelstier, så det vil glæde os meget hvis etableringen 

er tilendebragt inden sommer, da der er meget trafik og cykeltrafik på Flagbakkevej.

I starten af det nye år bliver der iværksat to større arbejde på og ved stranden – Kystbeskyttelseslaget og med en mindre part Frederikshavn Kommune står for udførelsen der omhandler en styning af Højen Klit ( læs mere her ) samt en skrånigsbeskyttelse af klitten ud for GL.Skagen ( læs mere  her )

Grundejerforeningen arbejder sammen med kommunen om at færdiggøre stifortegnelsen , som viser en oversigt over stiforløb i Gl. Skagen .Vi har ved flere lejligheder gjort opmærksom på ,at man i klitterne kun bør benytte de afmærkede stier, derfor optager vi gerne en lignende henvendelse far Kystbeskyttelseslaget om samme emne ( læs mere  her )

Skulle du som læser af dette nytårsbrev ikke være medlem af grundejerforeningen Gammel Skagen  og har en grund, hus eller fritidshus i Gl. Skagen området ,vil vi opfordre dig til at melde dig ind via denne hjemmeside – tryk på : bliv medlem

Vi ses i Gl.Skagen

Godt nytår 

Bestyrelsen