Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Gammel Skagen

§ 1
Foreningens navn er Grundejerforeningen Gammel Skagen.

§ 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesserer som grundejere.

§ 3
Som medlemmer kan optages grundejere i Gammel Skagen, hvis ejendomme er beliggende inden for foreningens naturlige område.
Anmodning om optagelse sker til foreningens kasserer. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelsen og fastsætter eventuelle særlige vilkår herfor.
Udmeldelse sker skriftligt inden regnskabsårets udløb. Ved restance slettes man som medlem, hvis 2. påmindelse ikke medfører betaling af forfaldent kontingent.

§ 4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli eller august måned i Gammel Skagen eller Skagen og indkaldes skriftligt ved brev eller e-mail til den af medlemmet opgivne adresse senest 1. juni.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende faste punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsesberetning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde inden den 15. juni
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 5
Bestyrelsen består af 4 – 6 medlemmer. Det tilstræbes, at fordelingen af bestyrelsesmedlemmer mellem fastboende og ikke-fastboende medlemmer er lige. Såfremt denne fordeling ikke kan findes, kan generalforsamlingen beslutte en anden fordeling mellem fastboende og ikke-fastboende medlemmer.
Valgperioden er 3 år.
Hvert år afgår 2 medlemmer på den ordinære generalforsamling – ét fastboende og ét ikke- fastboende medlem.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand og kasserer.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder det fornødent, eller et medlem af bestyrelsen anmoder herom.
Ved afstemning, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende. Formanden sørger for, at der føres protokol af forhandlinger i bestyrelsen og på generalforsamlinger.

§ 6
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren sender inden 1. marts regnskabet for det forudgående regnskabsår til revision hos den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 10 medlemmer ved brev til formanden fremsætter krav herom med angivelse af årsag.

§ 8
Beslutninger træffes på generalforsamlinger ved simpelt stemmeflertal.
Kun medlemmer har stemmeret, og hvert medlem har én stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10 af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning.
Et medlem kan skriftligt befuldmægtige et andet medlem, sin ægtefælle eller sin samlever til at stemme for sig. En fuldmægtig kan højst repræsentere én fuldmagtsgiver. Fuldmagten skal godkendes af dirigenten.
Til vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer er for forslaget.
Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Gammel Skagen den 17.juli. 2014

Paul Kjær Hans Jegindø Cathlin Hennings
Formand Næstformand
Ole Johansen Steen Jørgensen Kurt Kirkedal