Henvendelse til Miljøministeret

Grundejerforeningen rettede i oktober henvendelse til Miljøministeret, som er klagebehandler for de indkomne 15 klager efter Frederikshavn Kommunens udsendelse til grundejerne i maj 2015 om zoner og bidrag.
Vi havde fået oplyst, at klagebehandlingen kunne forvente at tage op til et år og dermed både forsinke kystsikringen yderligere, samtidig med at det vil kollidere med det andet projekt, som er i gang med fornyelse af Solnedgangspladsen, og på dette grundlag har vi i brev af 14. oktober skrevet til Miljøministeriet med vort syn på de indkomne klager. Vor gennemgang af klagerne giver opfattelse af, at de 8 af dem burde kunne henvises til den beslutning, som er truffet af Frederikshavn Kommune om zoneinddeling og bidragspligt.
4 af de øvrige vedrører spørgsmål om tilvejebringelse af rekreativt område i form af sandstrand frem for stenstrand.
Grundejerforeningen har drøftet dette med Kommunen, og en løsning vil være at sætte fyrreris toppe op i klitfoden på hele strækningen samtidig med at rallaget lægges ind i klitfoden.
Dette arbejdes der med i øjeblikket, idet der for fyrreris vedkomne er tale om naturpleje, som ikke skal indgå i selve kystsikringsprojektet, mens fjernelse af ral kræver speciel tilladelse.

Mellem de øvrige klager, er grundejerforeningens bestyrelse anke over, at projektet ikke tilgodeser opbygningen af Højen klit i tilstrækkelig grad, idet der alene sandfodres ved foden af klitten, og det skaber ikke sandtilførsel til den nedbrudte top.
Her er drøftet muligheden for at opsætte fyrreris toppe i vindsluserne vest for Fellen mellem parkeringspladsen og ejendommen Fellen. På denne strækning dannes nye miler, og fyrreris toppe kan afbøde på dette og skabe mulighed for at få sandet til at ”vandre” langs stranden, så det aflejrer sig de rette steder og med vinden kan føres forbi ejendommen Fellen og frem til toppen af Højen klit.
Her er tale om naturpleje, som kan udføres af de lokale folk fra Skov- og naturstyrelsen.

Vi er fortsat af den opfattelse, at de to høfder alene beskytter Højen fyr og området lige bag, og derfor ikke skal fordeles på alle øvrige grundejere.
Fellens ejer har klaget over, at ejendommen er taget ud af totalprojektet, således som kommunen besluttede i 2013 efter opfordring fra grundejerforeningen.
Kommunen har bedt ejeren om eventuelt at fremkomme med forslag til opførelse af en ny ejendom på det resterende grundstykke og herefter vurdere muligheden for kystbeskyttelse, men en løsning er vanskelig at få øje på.
Og en klage fra Poul Jakobsen, der har fremført, at hans rørsystem er eneste løsning – og dette emne har været debatteret så mange gange, at det næppe kan kræve langvarig sagsbehandling.
Til disse kommentarer, hvor grundejerforeningen selvfølgelig ikke har nogen indflydelse på det videre forløb af klagebehandlingen, har Miljøministeriet svaret, at de vil indgå i den fortsatte sagsbehandling, men at de ikke kan svare på, hvornår sagsbehandlingen kan være afsluttet, og at de er fuldt opmærksomme på de to projekters afhængighed af hinanden.

Fri passage på stranden foran ejendommen Fellen er ikke mere mulig
Havet spærrer nu al passage foran denne ejendom selv ved lavvande.
De lokale strandfogeder har medio oktober rettet henvendelse til grundejerforeningen med anmodning om, at vi påklagede dette til kommunen og henviste til, at det kan få katastrofale følger ved redningsarbejde, forbi redningskøretøjer ikke kan komme frem langs stranden.
Kommunen melder hus forbi og henviser til, at gående kan gå bag om den private ejendom og hvad angår strandfogedernes klage, mener kommunen ikke at det er deres bord.
Grundejerforeningen har derfor bedt Politiet i Aalborg se på sagen, idet strandfogederne i det Nordjyske sorterer under politimyndigheden i Aalborg.

Dette indlæg blev udgivet i Kystbeskyttelse, Sidste nyt. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar