Generalforsamling

År 2009, den 16. juli kl. 14.30 , afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen for Gammel Skagen på Ruths Hotel i Gl. Skagen.

1)           Dirigent

Til dirigent valgtes Søren Tyge Sørensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2)           Beretning

Bestyrelsens formand, Paul Kjær, aflagde bestyrelsens beretning og oplyste herunder:

a)       Kystsikring

Projektet er fortsat forsinket af, at ejendommen Fellen i 2008 blev koblet på det kystsikringsprojekt, grundejerforeningen har støttet og udtalt sig i.
Frederikshavn kommune har desværre ikke gjort indsigelser mod Kystdirektoratets sammenkobling af det private kystsikringsprojekt ved Fellen, og det af grundejerforeningen støttede kystsikringsprojekt.

Efter borgermødet i maj 2008 indkom der er række indsigelser mod selve projektet og mod forslaget til fordeling af omkostninger. Frederikshavn kommune sendte disse indsigelser videre til Transportministeriet i oktober 2008, hvor sagen har ligget stille frem til juni/juli 2009.

Det pulje tilskud på kr. 500.000, der tidligere er ydet til projektet ville efter vilkårene bortfalde med udgangen af 2008, men tilskuddet er nu øremærket, således at det kommer til udbetaling uanset, hvornår projektet gennemføres.

Ejendommen Fellen er nu solgt – til hvem vides pr. dato ikke. Ifølge det oplyste er den nye ejer bekendt med, at han af egne midler skal betale for kystsikringsprojektet ud for Fellen.

Grundejerforeningens bestyrelse har i 2008 arbejdet med udkast til vedtægter for det kystbeskyttelseslag, der i henhold til loven skal etableres. De endelige vedtægter kendes endnu ikke.

b)       Sti- og vejføringsplan

Frederikshavns Kommune er ikke kommet videre i sagen.

Grundejerforeningen har modtaget en regning på kr. 12.500 fra den engagerede landinspektør, som foreningen vil søge at formå Frederikshavns kommune til at betale. Frederikshavns kommune har foreløbigt givet løfte om at betale halvdelen.

c)       Øvrige sager

Der er intet sket i de verserende sager, men bestyrelsen følger fortsat op, ligesom bestyrelsen i årets løb har været involveret i høringer om lokalprojekter.

d)       Nye medlemmer

Grundejerforening har rettet henvendelse til samtlige grundejere i det område som kystbeskyttelsesprojektet involverer og agiteret for indmelding i grundejerforeningen. Ud af 272 potentielle medlemmer meldte kun (skuffende) 31 sig ind.

Mange har tilsyneladende den opfattelse, at når de er medlem af et lokalt vejlag, er der ingen grund til at være medlem i den overliggende grundejerforening for Gl. Skagen.

Formanden henstillede, at foreningens medlemmer medvirker til at rekruttere nye medlemmer.

Det nuværende medlemstal er 241.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

3)           Forelæggelse af det reviderede regnskab

Foreningens kasserer, Flemming Lindeløv, gennemgik det reviderede 2008-regnskab.

Flemming Lindeløv henstillede til medlemmerne, at de betalte kontingentet, når de havde modtaget opkrævningen. Det er fortsat nødvendigt men urimeligt, at ca. 30 % af medlemmerne skal rykkes for betaling af kontingent.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4)           Indkomne forslag

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag til behandling fra bestyrelse eller medlemmer.

5)           Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede, at kontingentet for 2009 uændret skal være 200 kr. pr. ejendom.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

6)           Valg af bestyrelsesmedlemmer

Paul Kjær og Gorm Gregersen afgik ordinært efter udløb af deres valgperiode på 3 år. Begge var rede til at modtage genvalg.

Paul Kjær og Gorm Gregersen blev valgt uden modkandidater og følgelig med akklamation.

Bestyrelsen består herefter af:

Paul Kjær                     –    genvalgt i 2009

Hans Jegindø                –    genvalgt i 2007

Flemming Lindeløv         –    genvalgt i 2007

Gorm Gregersen           –    genvalgt i 2009

Steen Jørgensen           –    genvalgt i 2008.

Ole Johansen                –    valgt i 2008 for 2 år

7)           Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog, at Cathlen Hennings blev genvalgt som revisor.

Generalforsamlingen genvalgte med akklamation Cathlen Hennings som revisor.

8)           Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål vedrørende oprensning i medlemsfortegnelsen, således at kun den aktuelle grundejer står registreret som medlem – ikke som i flere tilfælde i dag, hvor en række brugere af en given ejendom står som medlemmer.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

————————–

Søren Tyge Sørensen

J.nr. 2330-00 – sts/lc

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamlingsarkiv. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar